اخبار مجتمع

جدول شهریه

مجتمع آموزشی سلمان فارسی

 

هزینه های ثبت نام سال تحصیلی 97-96

 

1 : جدول شهریه

پایه تحصیلی

میزان شهریه

نحوه پرداخت

پرداخت اولیه( نقد)

چک به تاریخ 1/12/2017

اول  تا پنجم ابتدایی

2422

1500

922

ششم ابتدایی

3391

1700

1691

هفتم وهشتم

3068

1600

1468

نهم

3391

1600

1791

دهم و یازدهم و دوازدهم

3856

2000

1856

کاردانش

3856

2000

1856

 

2: جدول هزینه سرویس

مسیر

میزان هزینه

نحوه پرداخت

پرداخت اولیه( نقد)

چک به تاریخ 1/2/2018

دبی

3000

1000

2000

شارجه

3500

1000

2500

3: جدول هزینه های متفرقه

نوع هزینه

میزان هزینه

نحوه پرداخت

کتاب ، لباس، بیمه، بهداشت،وسایل کمک آموزشی ،فوق برنامه و...

1000درهم

نقد

تجهیز کارگاه کاردانش

 دانش آموزرشته کاردانش

1000درهم

نقد

4: جدول شماره حسابهای مجتمع

شماره حساب واریز شهریه

شماره حساب واریز هزینه سرویس

0101021161720

0101021568820

(بانک ملی شعبه بردبی)

لطفا هزینه هارا به صورت جداگانه به حساب واریز وفیشها را به حسابداری مجتمع تحویل وکپی فیش را نزد خود نگه دارید

(درصورت برگشت چک به هردلیل مبلغ 500درهم غرامت دریافت می گردد وفقط چک بانکهای دبی اسلامی- امارات دبی الوطنی- دبی تجاری- فجیره الوطنی- راس الخیمه  -    امارات اسلامی وملی جمهوری اسلامی ایران  مورد قبول است  )

 

5: اتباع غیر ایرانیعلاوه بر هزینه های فوق مبلغ 1000درهم دریافت می گردد

با توجه به اینکه این مجتمع دولتی است و دولت جمهوری اسلامی ایران مبلغی به عنوان سرانه جهت جبران بخشی از هزینه ها برای هردانش آموز ایرانی در نظر می گیرد ودر قالب اختصاص دبیربه مجتمع منظور می نماید به منظور جبران بخشی از هزینه ها از اتباع غیر ایرانی علاوه بر هزینه های فوق مبلغ 1000درهم دریافت می گردد.

 

6: درخواست همکاری وهمیاری

باتوجه به اینکه مجتمع در تعلیم وتربیت دانش آموزان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است .جهت رسیدن به انتظارات مطلوب وارتقای کیفیت آموزش وپرورش و تربیت وآماده نمودن  دانش آموزان جهت زندگی در جامعه به عنوان شهروند خوب لازم است اولیای محترم به هرنحو که توانایی دارند مجتمع را دراجرای برنامه ها یاری نمایند ازجمله(پرداخت پیش از موعد هزینه ها، اهدای کمکهای نقدی وغیر نقدی ،جذب ومعرفی افراد خیر ، ارائه پیشنهادات وانتقادات سازنده، شرکت فعال درانجمن ،مشارکت درانجام امور جاری مجتمع ،احترام ورعایت کامل قوانین ومقررات مجتمع، همکاری وهمراهی در اجرای برنامه ها و........)

 

مجتمع آموزشی سلمان فارسی