اخبار مجتمع

برنامه امتحانات پیش دانشگاهی وسوم متوسطه نهایی و تغییررشته و پا یه های هفتم هشتم نهم دهم ویازدهم شهریور ماه 96

لطفا برنامه امتحانات مربوط به تجدیدی خودرا دانلود وبراساس آن مطالعه وخودرا برای شرکت در امتحانات آماده نمایید دانش آموزان فارغ التحصیل سوم کاردانش که علاقه من به ادامه تحصیل در دوره پیش دانشگاهی هستند تاپایان تیرماه به مجتمع مراجعه ودرخواست شرکت در امتحان تغییر رشته را به امور دفتری تحویل نمایند

 برنامه امتحانی(pdf)