معرفی معلمین

# نام و نام خانوادگی سمت
1 مجید اخلاصی دبیر
2 محمد بلوچی دبیر
3 محمد به آبادی دبیر
4 بیژن بهزادی دبیر
5 محمدرضا پایان دبیر
6 زهرا ثابتی دبیر
7 سیف الله جلالی دبیر
8 عزیزعلی درفشه دبیر
9 حسن رسول پور دبیر
10 نادر رضایی دبیر
11 مراد زارئی دبیر
12 محمد سیفی دبیر
13 فرزاد صمدی وحدتی دبیر
14 اسدالله قاسمی دبیر
15 زاهد غیاثی دبیر
16 امیرحسین کر دبیر
17 مصطفی محمد مربی عربی
18 اسداله ملکی دبیر
19 سیدصالح نورانی دبیر
20 سیدمحمود اعلم کمالی مربی عربی
21 سیده زهرا اعلم کمالی آموزگار
22 مصطفی تازیکی آموزگار
23 زهرا راهدار مربی عربی
24 زینب سادات رضوی مربی عربی
 25 علی سهرابی  آموزگار 
 26 فاطمه شکوهی  آموزگار 
 27 مژگان طهماسبی   آموزگار
 28 مهر انگیز غریبی  آموزگار 
29 ناهید کتابی آموزگار
30 زینب مبین ناجی آموزگار
31  شهین مختاری آموزگار 
 32 رقیه مشهدی زاده  آموزگار 
 33 بهاره هاشمی  مربی زبان