معرفی معلمین

# نام و نام خانوادگی سمت
1 حسین پورقاسم دبیر
2 محمد بلوچی دبیر
3 داوود حرمتیان دبیر
4 بیژن بهزادی دبیر
5 مهدی صالحی دبیر
6 رضا نویدی مقدم دبیر
7 سیف الله جلالی دبیر
8 عزیزعلی درفشه دبیر
9 رضا راثی دبیر
10 نادر رضایی دبیر
11 وحید خسرونیا دبیر
12 حسن رنجبر دبیر
13 فرزاد صمدی وحدتی دبیر
14 مسعود فضلی دبیر
15 شاپورامین گرفته دبیر
16 امیرحسین کر دبیر
17 مصطفی محمد مربی عربی
18 عباس ابطحی دبیر
19 عبدالرحیم داوودی دبیر
20 محمد مهدی گلچین فر مربی ورزش
21 فرزانه نصراله زاده آموزگار
22 سکینه پاینده آموزگار
23 زهرا راهدار مربی زبان
24 فاطمه ایشه آموزگار
 25 سهیلا ابوئجمی آموزگار 
 26 فاطمه شکوهی  آموزگار 
 27 معصومه علیمردانی  آموزگار
 28 خدیجه یادگاری  آموزگار 
29 ناهید کتابی آموزگار
30 لادن اخگر آموزگار
31  شهین مختاری آموزگار 
 32 رقیه مشهدی زاده  آموزگار 
 33 بهاره هاشمی  مربی زبان
34 فریبا پایمرد آموزگار
35 معصومه عبادی مربی عربی