کادر اداری و اجرایی

نام و نام خانوادگی سمت
حسین خسروی فارسانی مدیر
جلال الدین محمدی معاون متوسطه اول
ابوالحسن طاهری معاون متوسطه دوم
محمدرضا یغموری معاون ابتدایی
نصرت داشاب معاون ابتدایی
فاطمه نیک خو معاون اجرایی ابتدایی
معصومه جعفری معاون اجرایی متوسطه
مریم خادمی کمال  روابط عمومی
سکینه پیره رابط عربی
مرتضی حسینیان حسابدار
محمدرضا محمدی مشاور
فرخ لقا آروین  معاون پرورشی
 معصومه کاظمی پرستار 
شهین مختاری  متصدی آزمایشگاه